Dietlicious Poradnia Dietetyczna – Dietetyk Wrocław

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.dietlicious.pl/sklep prowadzonego przez Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łaciarskiej 28 lok. 309, 50-146 Wrocław, NIP 8951927539 Regon 362896326. Kontakt ze Sklepem e-mail: gabinet@dietlicious.pl

 • 1 Definicje
 1. Administrator – Alicja Naruć prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć z siedzibą we Wrocławiu 50-146, przy ul. Łaciarskiej 28 lok. 309, NIP 8951927539 Regon 362896326;
 2. Dietetyk – Alicja Naruć, udzielająca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu, zwana inaczej Sprzedającym
 3. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://www.dietlicious.pl/sklep
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;
 8. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 9. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.
 • 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 3. dostęp do Internet;
 4. standardowy system operacyjny;
 5. standardowa przeglądarka internetowa;
 6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 • 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Sprzedawca w ramach Sklepu oferuje:
 2. ebooki o tematyce dietetycznej;
 3. gotowy plan żywieniowy – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;
 4. pakiet konsultacji – obejmujący konsultacje online bądź stacjonarne (wraz z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego) oraz – jeśli została wybrana opcja obejmująca jadłospis – produkt elektroniczny dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków.
 5. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.
 6. W przypadku zakupu pakietów konsultacji:
 7. Należy skontaktować się uprzednio z Dietetykiem w celu ustalenia dostępnego terminu realizacji usługi na adres gabinet@dietlicious.pl
 8. Konsultacje z Dietetykiem odbywają się stacjonarnie w gabinecie we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 lok. 309 lub online (telefon, Whatsapp lub Skype) o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;
 9. Brak kontaktu Kupującego w ciągu 20 min od godziny umówionej konsultacji skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji online na inny dogodny dla obydwu stron termin;
 10. Po konsultacji online, w terminie do 7 dni roboczych od dnia konsultacji Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny plan żywieniowy (PDF) i zalecenia co do stosowania planu żywieniowego. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu o maksymalnie 3 dni robocze, z
 11. W cenie zakupu możliwa jest 1 poprawka w danym planie żywieniowym 7 dniowym lub 2 poprawki w danym planie 14 dniowym.

 

 • 4 Zasady składania zamówienia
 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny)
 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoważny), Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkt lub usługę lub dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami w brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 5. Każdy zakup dokumentowany jest fakturą przesłaną na adres mailowy Kupującego.
 • 5 Zasady płatności i dostawy
 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:

Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: 86 1050 1575 1000 0097 2925 1554 (ING)

Przelew online lub kartą kredytową za pośrednictwem Przelewy24

 1. W przypadku przelewu tradycyjnego, wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 3. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.
 4. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (ebooki, gotowe jadłospisy) Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

 

 • 6 Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę wolną od wad.
 2. Jeżeli zakupiony produkt lub usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (rękojmia za wady).
 3. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni gabinet@dietlicious.pl lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.

 

 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący konsumentem lub Klientem przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:
 1. uznanie jej za niezawartą;
 2. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego lub Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta – płatności;
 3. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
 1. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym (tj. nie dotyczy cyfrowych wersji produktów, które zostały pobrane przez Kupującego), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8 Prawa autorskie
 1. Materiał udostępniany w Sklepie, gotowych oraz indywidualnie sporządzonych jadłospisów, jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

 

 • 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.dietlicious.pl/polityka-prywatnosci

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 11 Odpowiedzialność sprzedającego
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
 1. siły wyższej;
 2. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Kupującego;
 3. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Kupującego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Kupujący, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Kupujący jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Kupującego o z treścią wiadomości.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Kupujący mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:

wycofania poszczególnych Towarów i Usług ze Sklepu,

zmiany Cen oraz ilości Towarów i Usług w Sklepie,

wprowadzania nowych Towarów i Usług w Sklepie,

przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2021 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: gabinet@dietlicious.pl